Iwona Rzucidło

Opinie i rekomendacje

Opinie
i rekomendacje

Nie ma większej satysfakcji z pracy, niż zadowolenie Klienta.
Zachęcam do lektury opinii i rekomendacji.

Iwona Rzucidło - Opinie i rekomendacje

„Wieńczące wysiłki badawcze Autorki opracowanie dostarcza odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, a co więcej – porządkuje przedmiot badań i ukazuje istotę, złożoność i rozmaite niuanse zjawiska sporządzenia uzasadnienia sądowej decyzji stosowania prawa. Jego atrakcyjność dla czytelnika zwiększa skonfrontowanie przez Autorkę podejścia teoretycznego ze stanowiskiem judykatury (orzecznictwa sądowego). […]
Mocną stroną publikacji jest jej związek z praktyką, w tym ukazanie różnych aspektów uzasadnienia jako elementu orzeczenia sądowego. Monografia […] powinna zatem stanowić cenne źródło wiedzy dla każdego, kto zajmuje się zagadnieniami sądowego stosowania prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – tak od strony teoretycznej, jak i czysto praktycznej. […]
[M]uszę – po pierwsze – podkreślić wzorową metodologię wywodów. Wszystko ma w nich swoje właściwe miejsce, porządek i cel. Logika rozumowania Autorki wsparta została jednak także umiejętnością uchwycenia tego, co osobliwe i istotne dla rezultatu przeprowadzonych badań. W pracy możemy doszukać się wielu wątków oryginalnych, przedstawiających problem w nowym świetle.”

prof. dr. hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki), sędzia NSA w stanie spoczynku

z recenzji monografii

„Autorka […] swobodnie i kompetentnie porusza się między różnymi dziedzinami prawa i strukturami sądownictwa w interesującym ją zakresie (tj. uzasadnień sądowych). W ten sposób mamy przed sobą oryginalną monografię, która wprost dotyczy ważnych (a czasem wręcz kluczowych) problemów i dylematów polskiego prawa, rozważanych na szerszym teoretycznym tle (nie zabrakło w pracy także kilku wątków prawnoporównawczych). Łącznie wszystko to powoduje, że opracowanie […] bezwzględnie powinno zostać opublikowane jako dzieło pionierskie, oryginalne, a w pewnych kwestiach wręcz przełomowe i wyznaczające nowe horyzonty badawcze.”

dr. hab. Mateusz Stępień, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

z recenzji monografii

„Autorka sprawnie łączy język potoczny z naukowym, przedmiotowy z podmiotowym, nie nadużywając niezbędnego przecież w takich razach, ale narzucającego pewną sztuczność, metajęzyka. No i zajmująco pisze o języku jako takim. Uderza bogactwo odwołań do literatury, w tym – co trzeba podkreślić, bo to nie tylko ubarwia tło, ale potęguje wartość poznawczą – do literatury obcej. Dzięki tym odwołaniom mamy okazję przyjrzeć się doświadczeniom innych systemów i kultur prawnych, kusząc się – wraz z Autorką – o wnioski prawnoporównawcze. Imponujący jest także materiał empiryczny, reprezentujący wszystkie uprawiane w Polsce procedury, rzetelnie zbadany i usystematyzowany, czasem nawet przytłaczający swą szczegółowością. Mówiąc najkrócej jak to możliwe; bolesna, zionąca, doskwierająca praktyce sądowej luka naukowa została wypełniona. Autorce chwała, sędziom lektura.”

Jacek Gudowski, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

z Przedmowy do monografii „Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa”

„Uczestnictwo w szkoleniu na temat uzasadnień orzeczeń sądowych prowadzonym przez dr Iwonę Rzucidło to jedna z najciekawszych przygód intelektualnych w moim życiu zawodowym. Warsztaty prowadzone przez Panią dr Iwonę Rzucidło nakierowały mnie na refleksję nad tym, do kogo w istocie wypowiedź sądu zawarta w uzasadnieniu orzeczenia jest adresowana. Pani dr Iwona Rzucidło jest prawdziwym pasjonatem zagadnień związanych z problematyką uzasadnień. Ta pasja i entuzjazm udziela się uczestnikom szkoleń. Ogromna przyjemność.”

Weronika Klawonn

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, XVII Wydział Własności Intelektualnej

„Pani Iwona Rzucidło, doktor nauk prawnych – Radca prawny, w latach 2020 i 2021 prowadziła moją sprawę dot umowy o kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Jako pełnomocnik na bieżąco informowała mnie o podejmowanych działaniach wraz wyjaśnieniem zasadności podejmowanych kroków. Bezpośrednio przed moim osobistym udziałem w rozprawie udzieliła wyczerpujących wskazówek i koniecznych informacji co do meritum przyjętej linii argumentacji. W trakcie odbywającej się przed sądem rozprawy, argumentacja i wypowiedzi Pani mecenas Iwony Rzucidło miały charakter rzeczowy i dowodziły bardzo dobrego przygotowania do rozprawy oraz znajomości zagadnienia.”

Przemysław D.

„W maju 2021 r. uczestniczyłem w dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez Panią dr Iwonę Rzucidło, które poswięcone było problematyce sporządzania uzasadnień decyzji administracyjnych. W związku z powyższym chciałbym wyrazic szczególne podziękowanie oraz uznanie dla Pani dr Iwony Rzucidło za przeprowadzone szkolenie. Tematyka uzasadnień decyzji administracyjnych bardzo rzadko staje się przedmiotem odrębnych szkoleń, gdyż zazwyczaj umiejscawiana jest w ramach zajęć poswięcanych zasadom prawidłowemu formułowaniu decyzji administracyjnej. W następstwie tego umyka rola oraz znaczenie uzasadnienia decyzji administracyjnej. Tymczasem szkolenie Pani Iwony Rzucidło ukazalo w pelni szczególnie istotne funkcje, jakie wypełnia uzasadnienie decyzji administracyjnej. Szkolenie pozwolilo zapoznac się z różnymi technikami formułowania uzasadnień decyzji administracyjnych oraz dało mozliwość wypracowania sobie unikatowej metodologii ich pisania, mając na względzie, iż w obrocie prawnym mamy do czynienia z róznymi rodzajami decyzji administracyjnych (np. decyzje uznaniowe, decyzje związane, decyzje organu odwoławczego). Szkolenie szczególny akcent kladło na zrozumienie róznic zachodzących pomiędzy uzasadnieniem faktycznym i prawnym, wskazując jednoczesnie, iż te składniki uzasadnienia wielokrotnie przenikają się i trudno jest traktować jako byty samodzielne. Szczególnego podkreślenia wymaga, iz Pani dr Iwona Rzucidło, mająca niewątpliwie bogatą wiedzę teoretycznoprawną oraz doświadczenie sądowoadministracyjne umiejętnie łączy teorię z praktyką. Bardzo celnie ukazywała wady popełniane przez pracowników organów administracji przy pisaniu uzasadnień decyzji, wskazując jednocześnie środki zaradcze, które tych blędów pozwolą uniknąć. Szkolenie przeplatane bylo licznymi przykladami i nawiązaniami do orzecznictwa sądów administracyjnych. Pani dr Iwona Rzucidło wykazała się bardzo profesjonalnym podejsciem do przedmiotu szkolenia. Jej wywody odznaczały się erudycyjnym potraktowaniem tematyki szkolenia. Zauważalne było doskonale przygotowanie i głębokie przemyślenie systematyki szkolenia. Udział w szkoleniu bardzo wzbogaciło i poszerzyło wiedzę na temat uzasadnień decyzji administracyjnych. Pani dr Iwona Rzucidło w czasie szkolenia wykazywała się nadzwyczaj przyjazną i otwartą postawą wobec uczestników szkolenia, chętnie udzielając fachowych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz poruszane problemy prawne. Warto dodać, iz Pani dr Iwona Rzucidło szkolenie prowadzila ładną i wartką polszczyzną co zachęcało słuchaczy do czynnego w nich uczestniczenia.”

D. K. Nowicki

„Zdecydowanie rekomendujemy mecenas Iwonę Rzucidło jako rzetelnego pełnomocnika w zakresie prowadzenia spraw kredytów frankowych. Pani mecenas Iwona Rzucidło reprezentowała nas w sądzie w sprawie kredytu frankowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, zarówno co do kontaktu z Panią mecenas, jak i poziomu merotyrycznego prowadzenia sprawy. Pani mecenas była zaangażowana w prowadzoną sprawę i udzielała nam niezbędnych wyjaśnień, gdy tego potrzebowaliśmy. Ponadto, była dobrze przygotowana do rozprawy i świetnie sobie podczas niej radziła, reagując na działania pełnomocnika banku. Na bieżąco informowała nas o postępach sprawy. Wiedza Pani mecenas o sprawach frankowych jest duża, co zdecydowanie pomogło w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy Panią mecenas Iwonę Rzucidło!”

A. i A. B.

wrzesień 2021 r.

„Pani Mecenas Iwona Rzucidło prowadziła naszą sprawę frankową. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, gdyż mec. I. Rzucidło to osoba skrupulatna, godna zaufania, mająca odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju spraw. Dzięki niej sąd wydał wyrok na naszą korzyść, zasądzając od banku wysokie kwoty na naszą rzecz. Pani Mecenas jest kulturalna i kontaktowa. Zależy jej na wygraniu sprawy. Pani Mecenas szuka różnych rozwiązań dla jak najlepszego zabezpieczenia interesu klientów. Proces był prowadzony sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Rekomendujemy Panią Mecenas Iwonę Rzucidło każdemu jako bardzo profesjonalnego radcę prawnego rzetelnie prowadzącego sprawy frankowe.”

E. i T. Z.

Warszawa, 2021 r.