Uzasadnienie orzeczeń sądowych

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - szkolenie

W skrócie:

Dzięki temu szkoleniu:

  • poznasz techniki optymalizacji tworzenia uzasadnienia orzeczenia sądu (każdy etap pracy nad uzasadnieniem będzie łatwiejszy),
  • zmniejszysz objętość swoich uzasadnień,
  • wyeliminujesz możliwe błędy i deficyty uzasadnień.

Dla kogo:

dla początkujących sędziów oraz asystentów sędziów, a także dla osób doświadczonych w uzasadnianiu, chcących udoskonalić swoje uzasadnienia.

Szerzej:

Obowiązek sporządzenia uzasadnienia orzeczenia przez sąd staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawodawcy, praktyków, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej. Z jednej strony ograniczenie tej, zwykle czasochłonnej, powinności lub nawet rezygnacja z niej rozpatrywana jest jako usprawnienie postępowań sądowych (globalnie), z drugiej zaś otrzymanie uzasadnienia może być rozumiane jako gwarancja procesowa ulokowana w ramach szeroko rozumianego prawa do sądu i rzetelnego procesu sądowego. Sporządzenie uzasadnienia jest zatem z tej perspektywy próbą osiągnięcia każdorazowo balansu pomiędzy zasobami wymiaru sprawiedliwości (w tym czasu) a koniecznością realizacji przez uzasadnienie jego ról (procesowych i pozaprocesowych).

Uzasadnienie jest nie tylko przedmiotem regulacji prawnej, ale także w dużej mierze określane jest przez praktykę sądową co do jego tworzenia. Ten margines swobody z jednej strony pozwala na uelastycznienie konstrukcji uzasadnienia (dostosowania do potrzeb konkretnej sprawy), z drugiej natomiast powoduje liczne problemy czy nawet kontrowersje.

Przedmiotem szkolenia są, w dużym stopniu ogólności, te dwa opisane powyżej aspekty problematyki uzasadniania orzeczeń sądowych. Będzie ono zwłaszcza zmierzało do określenia ram prawnych (zwłaszcza aktualnego stanu prawnego) i pozaprawnych (językowych, stylistycznych, retorycznych, psychologicznych, społecznych, kulturowych itd.) uzasadniania sądowego, a także próby zoptymalizowania praktyki uzasadniania. Uzasadnienie jest wspaniałym narzędziem i efektywnie wykorzystywane służy nie tylko procesowym celom w danej sprawie, ale także szerzej, w tym legitymizacji wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w trudnych czasach.

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z różnymi obszarami, w jakich funkcjonuje uzasadnienie orzeczenia sądowego i zjawisko uzasadniania orzeczeń – zarówno prawnymi, jak i pozaprawnymi (mającymi istotne znaczenie dla obowiązku uzasadniania decyzji sądu) – oraz usystematyzować tę wiedzę.

Uczestnicy poznają aktualny stan prawny w zakresie procedury sporządzania uzasadnienia, zwłaszcza nowelizacji uregulowań w tym zakresie – w procedurze cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej (zależnie od uczestników szkolenia). Będzie to stanowiło punkt odniesienia dla omówienia interpretacji sądowej tych regulacji, skutkującej uchyleniem orzeczenia z powodu wadliwości jego uzasadnienia.

Ważnym elementem szkolenia będzie zwrócenie uwagi na błędy popełniane przy konstruowaniu uzasadnień, co pozwoli na rozwinięcie pożądanych praktyk w tym zakresie.

Istotne dla uczestników będzie też poznanie nowych możliwości w zakresie uzasadniania – nie tylko w odniesieniu do nowych rodzajów uzasadnień, ale i co do nowych ich składników (takich jak np. elementy graficzne).

Uczestnicy poznają techniki optymalizujące uzasadnienia sądowe w ogólności, a także w odniesieniu do tych uzasadnień (w tej procedurze), które sporządzają na co dzień. Będzie to dotyczyło także zmniejszenia objętości uzasadnień, na którą często narzekają przecież sami autorzy uzasadnień, współpracujący z asystentami sędziowie (jeśli autorem projektu uzasadnienia jest asystent), sądy kontrolujące orzeczenie, uczestnicy postępowań sądowych czy inni odbiorcy uzasadnień.

Najmniejszą możliwą korzyścią, jaką można wynieść ze szkolenia, jest zestaw złotych wskazówek uzasadniania – sposoby eliminowania błędów uzasadnień, optymalizacji pracy nad uzasadnieniem, zaprezentowanych w taki sposób, że które każdy uczestnik będzie umiał je zastosować.

Na szkoleniu dążymy jednak do maksymalizacji jego wyników – pozwala to uczestnikom tworzyć coraz doskonalsze uzasadnienia i to na wielu poziomach (proceduralnym, argumentacyjnym, językowym, stylistycznym, komunikacyjnym itd.).

Uczestnicy moich szkoleń zyskują większą swobodę i pewność co do dokonywanych działań w uzasadnianiu decyzji. Mają więcej czasu na inne obowiązki zawodowe i życie prywatne, częściej awansują z powodu podniesienia jakości ich pracy. Piszą zwięźle i klarownie. Nie są zestresowani uzasadnianiem tak bardzo jak przed szkoleniem. Niektórzy mówią, że uzasadnianie stało się dla nich prawdziwą, dającą satysfakcję przyjemnością. Uczestnicy podkreślają, że zmniejszyła się liczba zaskarżanych orzeczeń, które uzasadniają, kwestionowanych z powodu niezrozumienia czy nieprzekonującego uzasadnienia. Miło mi słyszeć, że nawet doświadczeni sędziowie cenią sobie przekazywane przeze mnie treści.

Ci zaś, którzy nie zdecydowali się na moje szkolenia nadal męczą się z uzasadnianiem, traktując je często jak przykry obowiązek…

Program szkolenia

Zawsze personalizuję szkolenia – dostosowuję treść do potrzeb odbiorców. Pracujemy na przykładach konkretnych uzasadnień orzeczeń wydawanych przez dany sąd. Podczas szkolenia formułuję uwagi pod kątem sytuacji rozstrzygania sprawy przez ten sąd, w ramach którego pracują uczestnicy. Szkolenie łączy przekazanie wiedzy teoretycznej z praktyką, podczas której uczestnicy ćwiczą swój warsztat uzasadniania. Dlatego moje szkolenia nie są nudnym ogólnym wykładem na dany temat, lecz zawierają wiedzę potrzebną konkretnym odbiorcom.

Przykładowy program szkolenia:

  • wprowadzenie, pojęcie, istota, rodzaje i wielowymiarowość uzasadnienia orzeczenia sądowego i uzasadniania decyzji sądowych
  • aktualny stan prawny w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych w procedurze cywilnej, karnej lub sądowoadministracyjnej i wadliwość uzasadnienia skutkująca uchyleniem orzeczenia
  •  budowa uzasadnienia sądowego
  • funkcje i odbiorcy uzasadnień sądowych
  • styl uzasadnienia
  • błędy popełniane przy sporządzaniu uzasadnienia sądowego i możliwość stworzenia wzoru prawidłowego uzasadnienia sądowego, optymalizacja każdego etapu pracy nad uzasadnieniem
  • podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Program szkolenia można modyfikować w zależności od potrzeb jego uczestników. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia skupiającego się na wybranych aspektach uzasadniania, np. poprawności językowej i zwiększeniu komunikacyjności uzasadnień w ramach przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu uczestników postępowania niereprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników.

Prowadzę szkolenia online i w formule tradycyjnej sali szkoleniowej. Czas trwania szkolenia i program są zawsze dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników szkolenia. Pracujemy na uzasadnieniach orzeczeń wydawanych przez dany sąd, którego pracownicy uczestnicą w szkoleniu i pod tym kątem zaprojektowane jest całe szkolenie.

Co pozwala mi szkolić z uzasadniania orzeczeń sądowych?

Przez kilka lat pracowałam w NSA, gdzie jako asystent sędziego uczestniczyłam w przygotowaniu przez sąd setek uzasadnień orzeczeń. Jestem radcą prawnym, więc kwestię uzasadnień sądowych znam także z tej strony, korzystając z orzecznictwa i kwestionując orzeczenia wydane względem mojego klienta (krytyczna analiza uzasadnień w postępowaniu odwoławczym). Od 2010 roku zajmuję się problematyką uzasadniania decyzji stosowania prawa także naukowo: prowadząc badania naukowe w Polsce i na świecie w ramach prestiżowych grantów i projektów badawczych. Byłam redaktorem pracy Uzasadnienia decyzji stosowania prawa (red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski) wydanej w 2015 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer – która jest uznawana za pozycję pionierską i nowatorską na polskim rynku prawniczym w tej dziedzinie. Jestem autorką monografii naukowej Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa wydanej w 2020 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer, która kompleksowo prezentuje moją wielowymiarową koncepcję postrzegania uzasadnień sądowych. Obok bycia doktorem nauk prawnych specjalizującym się w uzasadnianiu zrobiłam także studia LL.M. z zakresu argumentacji prawniczej na Uniwersytecie w Alicante i Uniwersytecie w Palermo. Od lat szkolę z uzasadniania sędziów, asystentów sędziów i pracowników organów administracji publicznej. Posiadam więc wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu uzasadniania, doskonale rozumiejąc pracę uczestników moich szkoleń. Dla nieustannego doskonalenia swojego warsztatu trenera szkoliłam się z prowadzenia efektywnych szkoleń. Jest to też mój naturalny talent, który realizuję dodatkowo w ramach zajęć dydaktycznych dla studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Jestem pewna, że nie masz wątpliwości co do tego, iż warto wziąć udział w prowadzonym przeze mnie szkoleniu.

Jeśli chcesz położyć kres zmaganiu się z uzasadnianiem orzeczenia sądowego i poczuć się w pisaniu uzasadnień swobodnie, skontaktuj się ze mną.

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe